بسم الله ...

وقتی که چیزی پیدا می کنی این خداست که نشانت می دهد،
خداست که فهماند، خدا بود که به تو یاد داد... .
___________
- و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی ...
- حلالم کنید ...
- طوبای #محبت  ...
...
این رو هم ببینید