بسم الله...

.

ما تنها با آنهایی کار داریم که رهرو عشقند...

شهید آقا سید مرتضی آوینی